Řekni kde ty školky jsou...

10.7.2008

Řekni kde ty školky jsou...

Za sedm let bude ve školkách chybět 800 míst, Jančík tvrdí: kapacita je dostatečná.
Teprve několik dní před červnovým zastupitelstvem starosta Jančík s dvouměsíčním odpstupem odpověděl na interpelaci zastupitele Lukáše Budína (SZ). Ta se týkala problematiky kapacity školek na území Prahy 5. Jančík tradičně odpověděl způsobem, který zastupitele a informovanější občany nemohl uspokojit. Proto hned na červnovém zastupitelstvu zastupitel Budín podál interpelaci číslo 2. Na odpověď si, vzhledem ke speciálním starostenským lhůtám, počkáme až do září.

Z odpovědi starosty je na patrné, že zcela ignoruje fakta nebo po Praze 5 kolují dvě verze demografické studie.  V roce 2007 se narodil podle údajů Českého statistického úřadu v Praze 5 rekordní počet dětí od roku 1993 - celkem  882 dětí. Počet odmítnutých dětí se zvyšuje, letos rekordně 193 dětí. Příští rok bude počet odmítnutých dětí pravděpodobně ještě vyšší. To je podle radnice zřejmě v pořádku, když může tvrdit, že "z demografické studie vyplynulo, že stávající kapacita MŠ do roku 2015 je postačující".

Studie, kterou má redakce k dispozici naopak v prognoze střední varianty se na str. 25 uvadi: "Výrazné změny čekají také dětskou složku populace tvořenou obyvateli ve věku 0-14 dokončených let. Poroste patrně jak její absolutní velikost, tak i její podíl na populaci, neboť vývoj počtu dětí  vztažený k jejich výchozímu počtu bude po poznání dynamičtější než stejně vyjádřený růst celkového počtu obyvatel. Podíl dětí na celkovém počtu obyvatel m. č. Praha 5 by mohl v příštích patnácti letech reálně vzrůst ze současných 13,2 % na 15,4 %, tedy o 2,2 procentního bodu."

A dále na stejné straně: "Například pro rozhodování o kapacitě předškolních a školních zařízení spravovaných m.č.Praha 5 je důležité, že v nejbližších přibližně pěti až deseti letech lze reálně očekávat významné zvyšování počtu dětí ve věku 3-5 let a to na úroveň asi o 60% vyšší než koncem roku 2006, přičemž rámcově do roku 2035 by počet dětí ve věku, kdy mohou navštěvovat mateřskou školu, neměl klesnout pod výchozí úroveň."Z uvedených údajů vyplývá,že okolo roku 2015 by deficit kapacity měl činit přeš 800 dětí ročně, což odpovídá třetině celkové kapacity školek. Každoročně by se kapacita měla zvyšovat o 140 míst tj. tak, aby se situace alespoň stabilizovala a dále nezhoršovala. To zhruba odpovídá jedné školce o pěti třídách.

A že podle současných návrhů změn územního plánu může počet obyvatel v Praze 5 narůst o několik desítek tisíc? Koho budoucí kapacita školek trápí? Natěšené developery a současné vládce radnice určitě ne. Probém kapacity školek je zřejmě pod jejich rozlišovací schopnosti. Jančík už na radnici nebude a zlatokopové potánou dál na divoký východ.  

 

Kompletní texty interpelací:    

Lukáš Budín: Interpelace 26.6.2008

Interpelaci jsem koncipoval jako reakci na svou interpelaci ze 17. 4., která se týkala aktuálního stavu mateřských škol na Praze 5. Pečlivě jsem si prostudoval vaši odpověď i přiložené soubory, nicméně bych si potřeboval některé věci vyjasnit. Z materiálů pro mně vyplynulo, že je zřejmé, že pro školní rok 2008/09 nejsou v mateřských školách volná místa. Navíc se dvojnásobně zvýšil počet dětí, které byly odmítnuty a kterým není možné nabídnout náhradní umístění. Z prognózy je zároveň zřejmé, že bez dalších kroků se tato situace bude velmi rychle  zhoršovat. Proto nerozumím odpovědi na svou interpelaci, resp. o jaké pasáže z demografické studie se opíráte, na kterou se odvoláváte ve své odpovědi, když tvrdíte, že stávající kapacita mateřských škol do r. 2015 je postačující. Podle mého názoru studie naopak v prognóze střední varianty na str. 25 uvádí, že výrazné změny čekají také dětskou složku populace a že podíl dětí na celkovém počtu obyvatel MČ Praha 5 by mohl v příštích 15 letech reálně vzrůst o 2,2 %.  Přejdu ke třem otázkám, kterými bych chtěl upřesnit a doplnit svou předešlou interpelaci.

První otázka je, jaké konkrétní kroky hodlá MČ Praha 5 podniknout k navýšení kapacity mateřských škol pro r. 2009 a 2010 a následně pro r. 2010 a 2011? Opírám se opět o zmiňovanou demografickou studii. 

Druhá otázka: jaké kroky plánuje městská část realizovat ohledně navyšování kapacity mateřských škol ve střednědobém horizontu? V tomto směru mě neuspokojilo vaše tvrzení, že v r. 2007 byla zadána demografická studie předpokladů nárůstu počtu obyvatel MČ Praha 5 a z ní vyplynulo, že stávající kapacita mateřských školek do r. 2015 je postačující, neboť v oblastech např. Jinonice, Waltrovka a Holyně je plánovaná výstavba nových předškolních zařízení. Jak jsem si zjistil, zmiňované lokality, kde jsou plánovány výstavby mateřských škol, nebudou stačit na deficit míst v mateřských školách, který v současnosti máme, a jsou spíše určeny pro novou zástavbu.

Poslední otázka k této interpelaci. Proč byla v mateřské škole v Beníčkové s platností od 1. 9. 2008 snížena kapacita ze 110 na 100 míst? Opět se odvolávám na demografickou studii, ze které vyplývá, že je potřeba místa navyšovat.
 
                                                                                              
Lukáš Budín: Interpelace 17. 4. 2008

Interpelace ve věci  počtu a aktuálního stavu mateřských škol na Praze 5

Vážený pane starosto,
žádám odpovědi na několik otázek týkajících se počtu a kvality MŠ na Praze 5. Nerozumím rozhodnutí RMČ Praha 5 zmíněné i v TZ začátku 9. dubna 2008 zvýšit počet dětí ve třídách mateřských škol na 28, což je absolutní povolené maximum. Chápeme, že toto nepopulární rozhodnutí reaguje na růst počtu narozených dětí a je také vedlejším efektem nikým neregulovaného zastavování městské části Praha 5 developerskými projekty a růstem nabídky bytů bez zajištění odpovídající občanské vybavenosti.. V tiskové zprávě Rady z 20.6. 2007 jste uvedl, že na Praze 5 je zhruba 35 volných míst v mateřských školách, ale nedořekl jste, že volná místa jsou jen v některých neatraktivních MŠ, zatímco v jiných MŠ se místa nedostávají. Odborníci na předškolní vzdělávání  považují za optimální
 počty v MŠ zhruba 20-23 dětí v jedné třídě, což dle mých informací MČ Praha 5 ve většině případů překračuje.

V souvislosti s výše uvedeným Vás prosím o konkrétní odpovědi na otázky:
1.      Jak bylo rozhodnutí navyšovat počet dětí předem konzultováno s pracovníky MŠ a jak byl zohledněn jejich požadavek na zajištění kvality a služeb v MŠ po navýšení počtu dětí ve třídách?

2.      Co udělalo vedení radnice a Rada v posledních dvou letech pro to, aby vzrostl počet míst ve školkách na takovou úroveň, která by stačila potřebám obyvatel Prahy 5 ve střednědobém horizontu do roku 2015?

3.      Kolik dětí se hlásilo k zápisu do konkrétních MŠ v posledních 5 letech? Jaký je očekávaný nárůst v dalších 5 letech? (prosím tabelárně počty a odhady v jednotlivých MŠ).

4.      Jaké částky a z kterých položek rozpočtu městské části jsou určeny na navýšení počtu míst v MŠ v roce 2008, 2009, 2010?

5.      Kdo rozhodl o snížení počtu tříd ze tří na dvě  a kdo schválil předraženou zakázku rekonstrukce Mateřské školy Nad Laurovou, která je stavebně nevyhovující a snížila kvalitu služeb MŠ?


Předem děkuji za odpovědi.

  

Odpověď starosty Jančíka ze dne 12. června 2008
 
  Věc: Interpelace ve věci  počtu a aktuálního stavu mateřských škol na Praze 5
 
Pane kolego,  na Vaši interpelaci odpovídám:

 1.  Jak bylo rozhodnutí navyšovat počet dětí předem konzultováno s pracovníky MŠ a jak byl zohledněn jejich požadavek na zajištění kvality a služeb v MŠ po navýšení počtu dětí ve třídách?
 Výjimky z počtu dětí v jednotlivých třídách mateřské školy jsou povolovány v souladu s odst. 3 §23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, Radou MČ Praha 5 na žádost ředitelky/le školy a nijak kvality a služby to neohrozilo (viz tabulka - příklad průměrné docházky v jednotlivých měsících a třídách).
 
 2.   Co udělalo vedení radnice a Rada v posledních dvou letech pro to, aby vzrostl počet míst ve školkách na takovou úroveň, která by stačila potřebám obyvatel Prahy 5 ve střednědobém horizontu do roku 2015?
 V roce 2007 byla zadána demografická studie předpokladu nárůstu počtu obyvatel v MČ Praha 5 a z ní vyplynulo, že stávající kapacita MŠ do roku 2015 je postačující, neboť v oblastech např.Jinonice – Waltrovka, Holyně … je plánována výstavba nových předškolních zařízení a kapacita ZŠ je dostačující.
V posledních letech se navýšila kapacita MŠ U Tyršovy školy, MŠ Radlická, MŠ U Santošky, MŠ Peroutkova, rezerva je i na MŠ Chaplinovo nám. (27 míst).
  
3.   Kolik dětí se hlásilo k zápisu do konkrétních MŠ v posledních 5 letech? Jaký je očekávaný nárůst v dalších 5 letech? (prosím tabelárně počty a odhady v jednotlivých MŠ).
 Kolik dětí se hlásilo k zápisu do konkrétních MŠ v posledních letech - viz tabulky výsledku zápisu do MŠ v roce 2005, 2006, 2007 a 2008.
  
4.    Jaké částky a z kterých položek rozpočtu městské části jsou určeny na navýšení počtu míst v MŠ v roce 2008, 2009, 2010?
 Zřizovatel poskytuje neinvestičních příspěvek na zajištění provozu mateřských škol a částka je zahrnuta do rozpočtu OŠK ÚMČ vždy na daný kalendářní rok – viz schválený rozpočet MČ Praha 5 na rok 2008. Prostředky na mzdy jsou hrazeny ze státního rozpočtu prostřednictvím kraje (MHMP) normativně – výkonem je žák, dítě. Pokud se MČ Praha 5 jako zřizovatel rozhodne otevřít další třídu MŠ a má kapacitu, mzdy od 1.9. – 31.12.2008, bude hradit z rozpočtu MČ a až od 1.1.2009 budou hrazeny ze státního rozpočtu. Tyto finanční prostředky jsou ve schváleném rozpočtu v kapitole 04 – školství, v § 3111.
  
5.    Kdo rozhodl o snížení počtu tříd ze tří na dvě  a kdo schválil předraženou zakázku rekonstrukce Mateřské školy Nad Laurovou, která je stavebně nevyhovující a snížila kvalitu služeb MŠ?
 Počet tříd a počet dětí je v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Chtěl bych se důrazně ohradit proti formulaci o předražené zakázce rekonstrukce, která je stavebně nevyhovující a snížila kvalitu služeb MŠ. Z přílohy popisující rekonstrukci ZŠ a MŠ Nad Laurovou 1/ 1983 je jasně patrný skutečný stav věci.

  
 Přílohy k interpelaci naleznete na: http://www.praha5.cz/inter.php?id=207

 

 

Autor: Kubikus   |   Sekce: Radnice   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Diskuse

Školky a jesle Marie 14.7.2008 10:02

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5