Nejvyšší státní zastupitelství situaci v Praze 5 neprošetří

11.1.2008

Zastupitelé Prahy 5 se loni v listopaddu obrátili na Nejvyšší státní zastupitelství a Magistrát hl. města Prahy o prošetření porušování zákona v Praze 5, zejména pak zákona o hlavním městě Praze. Tímto problémem se ale Nejvyšší státní zastupitelství odmítá zabývat. Celou odpověď přetiskujeme.

Pan
Ondřej Gál

4. ledna 2008

Vážený pane,
dne 3. 12. 2007 byl Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně doručen připiš podepsaný zastupiteli městské části Praha 5, v němž je na prvním místě uvedeno Vaše jméno, proto odpověď adresuji Vám a prosím, abyste ji sdělil i ostatním uvedeným osobám. Z předloženého podání a přílohy ze dne 8. listopadu 2007 -žádosti o svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5 -nevyplývá, jaké opatření ze strany Nejvyššího státního zastupitelství požadujete. Působnost státního zastupitelství ve věcech veřejné správy vykonávané orgány místní samosprávy je značně omezená; státní zastupitelství není oprávněno vykonávat tzv. všeobecný dozor jako bývalá prokuratura, tj. dozor nad prováděním a zachováváním zákonů a jiných právních předpisů ministerstvy a jinými státními orgány a společenskými organizacemi, v rámci kterého prokuratura mohla přezkoumávat postup a rozhodnutí těchto orgánů a organizací a v případě, že byla shledána nezákonnost, mohla sjednat nápravu. Státnímu zastupitelství nepřísluší prošetřovat postup MČ Praha 5 v celém rozsahu, jak požadujete ve svém podání. V rámci správního řízení může nyní nejvyšší státní zástupce podat v závažném veřejném zájmu žalobu podle § 66 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb. - soudního řádu správního proti konkrétnímu rozhodnutí orgánu státní správy, a to do tří let od právní moci rozhodnutí. Pokud bylo takové rozhodnutí vydáno, můžete jej předložit Nejvyššímu státnímu zastupitelství společně s Vašimi námitkami proti tomuto rozhodnutí. Musí se však jednat o konkrétní pravomocné rozhodnutí a nikoliv např. vyjádření nebo informaci. Předpokladem pro podání žaloby je ovšem nejen závažný veřejný zájem, ale i zjevné porušení zákona.


Dle současné právní úpravy zákonodárce koncipuje orgány státního zastupitelství především jako orgány veřejné žaloby ve věcech trestních. Pokud jde o trestní aspekty věci, bylo Vaše podání postoupeno věcně a místně příslušnému Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5.


JUDr. Hana Spáčilová, v.r. státní zástupkyně

Paní Vesecká, zasáhněte, žádá opozice

Zastupitelé se obracejí na Nejvyšší státní zastupitelství a Magistrát hl. města Prahy o prošetření porušování zákona v Praze 5.

Vážená paní Nejvyšší státní zástupkyně,
Vážený pane primátore,

Obracíme se na Vás, jako zastupitelé městské části Praha 5, v krátké době již podruhé, a to vzhledem k závažným událostem a informacím, které se o hospodaření MČ Praha 5 stále častěji objevují v mediích všeho druhu.
Reagujeme tímto dopisem i na reportáž pořadu Reportéři ČT, odvysílanou 26.11.07 v ČT1. Týkala problematiky spojené s činností a.s. Agentura Praha 5 najaté městskou částí Praha 5 na vymáhání dlužných pohledávek z obecních bytů a nebytových prostor. Právě takovýmto negativním zprávám a reklamám bychom chtěli předejít.

Písemně jsme proto požádali o svolání mimořádného zasedání ZMČ P5, přičemž jsme splnili všechny zákonné požadavky pro tento akt (§ 60, odst. 2, zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze).
Body programu, které jsme přiložili k této žádosti, se měly týkat závažných záležitostí a aktivit, které poškozují MČP5, a kterými by se rozhodně mělo ZMČ P5 zabývat.

Lhůta, do které mělo být toto zasedání Zastupitelstva svoláno, již uplynula (23.11. 2007). Získali jsme sice jisté veřejně nepotvrzené a neprokázané informace, proč nebylo svoláno, nicméně do dnešního dne jsme jako zastupitelé, kteří se pod výzvu o svolání mimořádného ZMČ podepsali, nedostali od starosty Milana Jančíka žádné oficiální vysvětlení, z jakého důvodu nebylo ZMČ P5 svoláno !

Obáváme se, že by mohlo dojít k porušení zákona o hlavním městě Praze, pokud byla doručena žádost o svolání mimořádného zastupitelstva MČ Praha 5 na Úřad městské části Praha 5 a toto zastupitelstvo není řádně svoláno a to s odůvodněním, navíc neoficiálním, že jeden ze zastupitelů (žadatelů) den poté vzal zpět svůj podpis pod žádostí; přestože zákon neumožňuje zpětvzetí podpisu. Váže se mimořádné svolání zastupitelstva městské části výlučně k podání kvalifikované žádosti? Zákon nestanoví, že lze např. vzít zpět hlas po hlasování na zastupitelstvu. Všeobecně se zastává stanovisko, že jednou učiněný krok odvolat nelze, nestanoví-li zákon jinak. Lze pak vzít zpět podpis na žádosti o svolání mimořádného zastupitelstva a zabránit tak jeho konání, když tak zákon nestanoví? Lze tak zabránit např. projednání toho, zda je nemovitost v Prokopském údolí č. p. 748 dlouhodobě využívána v souladu se zákonem o hlavním městě Praha či dalších otázek navržených k projednání.

Navíc jako zvolení zástupci občanů MČ Praha 5 nedostáváme velmi často dostatečné informace a podklady, které potřebujeme ke kvalitnímu výkonu své veřejné funkce ( časté neodpovídání na interpelace a ostatní dotazy zaslané členům RMČ P5 či starostovi – např. dopis doručený starostovi 1.8.2007 pod č.j. KMČ/2/2007/104/STA – týkající se problematiky správy a záměru prodeje objektů Ženských domovů; nekompletní databáze veřejně přístupných smluv aj.)

Je nám zastupitelům tak některými představiteli MČ Praha 5 znemožněno řádně pracovat a rozhodovat o věcech městské části a plnit tak své povinnosti zastupitelů, jak nás zavazuje zákon, zastupitelský slib a důvěra našich občanů.

Vzhledem k těmto okolnostem považujeme za nutné, aby se zabývalo právní oddělení MHMP a Nejvyšší státní zastupitelství ČR nejen uvedenými případy, ale například i diskriminačním postupem MČ Praha5 vůči Osmiletému gymnáziu Buďánka,o.p.s. jehož studenti v minulosti upozorňovali na protiprávní postup MČ Praha 5. Tyto případy nemůžeme kontrolovat a ani napravit chyby silou demokratické samosprávy. Nemůžeme zabránit diskriminaci, prošetřovat postup MČ Praha 5 a chránit naše spoluobčany a zejména děti. Dne 28.11.2007 např. Obvodní soud pro Praha 5 v soudním řízení, ve kterém z nepochopitelných a nevysvětlených důvodů se domáhá MČ Praha vystěhování gymnázia, potvrdil správnost postupu gymnázia, chybný postup MČ Praha 5 a zamítl žalobu na vyklizení školní budovy užívané gymnáziem. Věříme, že prověření celé situace odpovědnými představiteli povede k respektování zákonů, ochraně majetku města i dětí, ale např. i ke smírnému vyřešení soudního sporu, ve kterém se gymnázium domáhá po rozhodnutí Rady MČ Praha 5 o výpovědi po MČ Praha 5a hlavním městě Praze několikamilionových částek za zhodnocení majetku města dle znaleckých posudků.

Předem velmi děkujeme za případnou pomoc, za kterou budeme vděčni nejenom my, ale rovněž i drtivá většina občanů MČ Praha 5.


S pozdravem Ondřej Gál (ODS), Heda Šupová (ODS), Ondřej Velek (SZ)
Jiří Metelec (ČSSD), Eva Hochheimerová (nestr.), Lukáš Budín (SZ)
Jiří Vitha (ODS), Růžena Peterková (KSČM)
Jan Martinec (SZ), Miroslav Macek (KSČM)


Příloha : Žádost o svolání mimořádného zasedání ZMČ Praha 5 ze dne 8.11. 2007

Vážená paní
JUDr. Renáta Vesecká
nejvyšší státní zástupkyně
Nejvyšší státní zastupitelství ČR
Jezuitská 4
660 55 Brno


Vážený pan
MUDr. Pavel Bém
primátor hl.m. Prahy
MHMP
Mariánské náměstí 1
110 00 Praha 1V Praze dne 30. listopadu 2007

Autor: Redakce   |   Sekce: Zastupitelé   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Diskuse

Nic se neřeší Emma 19.1.2008 15:10

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5