Miroslav Škaloud (ODS)

7.10.2008

Miroslav Škaloud (ODS)Šedesátiletý senátor bude na podzim obhajovat své křeslo. Byl výzkumným pracovníkem, poté podnikatelem a do roku 2002 starostou Prahy 5. Dnes je jejím zastupitelem.

1) Čím může být občanům Prahy 5 prospěšný(á) senátor(ka)?
Znám dobře obvod, jeho problémy i jaká existují řešení. V letech 1998-2002 jsem byl v Praze 5 starostou. Pomoci mohu tak jak jsem to činil dosud - zohledňovat poznatky z obvodu v legislativní práci na jedné straně a řešením konkrétních problémů v lokalitě i problémů jednotlivých občanů na straně druhé. Chci podporovat funkční a úsporný stát, vymahatelnost práva, konkurenceschopnost, vzdělávání, potřebné reformy, dostupné bydlení a pozici ČR v EU jako rovnoprávného partnera.
Jinou oblastí práce je komunikace s voliči v rámci mého obvodu. Zde jsem se podílel na řešení mnoha konkrétních problémů v lokalitě, ať již těch s širším dopadem (odpady, doprava nebo bezpečnost), tak ryze individuálních. Na mou senátní kancelář se obracely stovky občanů. Poznal jsem mnoho životních příběhů lidí, kterým jsem pomáhal vyřešit jejich problém.
Voličům v Praze mohu pomoci dvojím způsobem, tak jak jsem to činil dosud. První souvisí s vazbou obvodu na legislativu. V Praze jsou specifické problémy a senátor má příležitost i povinnost zohledňovat poznatky získané v rámci svého obvodu v legislativní práci (v Praze se to týká zejména veřejného pořádku, nakládání s odpady, dopravy, stavebního řádu, bezdomovectví atp). Prosazování takovýchto konkrétních legislativních opatření je zapotřebí provádět ve spolupráci s místními komunálními politiky. Druhá se týká řešení konkrétních problémů v lokalitě, ať již těch s širším dopadem, nebo ryze individuálních. Zde se ukazuje, že existují v podstatě tři funkční okruhy pomoci - zprostředkování potřebné komunikace s příslušnými odbory státní správy či se samosprávou, právně kvalifikované rady a v závažných případech i přímý podíl na řešení jednotlivých problémů. Znalost komunální problematiky, politiků a pracovníků na úřadech od městských částí až po hl. město mi tuto práci velmi usnadňuje.


2) Mají představitelé radnice Prahy 5  Vaší důvěru? Má Vaši důvěru starosta Milan Jančík?
Pomluva a negativní informace se šíří velmi dobře a s minimálními náklady.
Proto se stává vítanou zbraní politické opozice a může způsobit jisté škody, protože o podrobné vysvětlování již málokdo stojí. Je tedy na radnici, aby část svých kapacit věnovala na přípravu vysvětlování svých přístupů pomocí srozumitelných mediálních zkratek a to průběžně, byť by to zpomalilo její nasazení v běžné činnosti.

3) Jak vnímáte nové návrhy změn územního plánu na území Prahy 5?
Nebráním se k vyjádření o jakékoli lokalitě, jak by měla vypadat, ale na každou lokalitu je spousta názorů, včetně názorů občanských sdružení, včetně názorů urbanistů. Ti, co tyto koncepty pracovávali, byli urbanisté.

4) Souhlasíte se zastavěním oblasti Dívčích hradů?

Bez odpovědi. Připojujeme vyjádření z posledního zastupitelstva:
„Nebráním se k vyjádření o jakékoli lokalitě, jak by měla vypadat, ale na každou lokalitu je spousta názorů, včetně názorů občanských sdružení, včetně názorů urbanistů. Ti, co  tyto koncepty pracovávali, byli urbanisté. Pokud se mě někdo zeptá, jak vidím náměty třeba na Cibulkách nebo na Dívčích Hradech, vyjádřím se k tomu odborně a dám to na své webové stránky. Nemějte o tom pochybnosti. Ale teď se globálně vyjadřovat k tomu, jestli chci zastavět to či ono, když nevím, jaké jsou detailní náměty a jaké jsou protinávrhy a všechna rizika, považuji to za bezpředmětné. Jestliže mi dá někdo konkrétní otázky, odpovím do týdne.“  

Ve volebním pogramu 2002-2006 je dále následující slib: „Podpoříme změnu územního plánu v lokalitě Dívčí hrady za účelem rekreačního využívání území a odlehčení celému Prokopskému a Dalejskému údolí.“
A pro období 2006-2010: „Zajistíme přípravu projektu pro rekreační využití v lokalitě "Dívčí hrady" za účelem ochrany Prokopského a Dalejského údolí.“

5) Co si myslíte o tvrzení radnice Prahy 5, že kapacita v mateřských školkách je dostatečná? 
Školek na MČ Praha 5 je dostatek a mají rezervu. K dispozici jsou tedy místa nejen pro děti zaměstnaných matek, ale matek, které jsou s dalším dítětem doma, popř. i pro matky na rodičovské dovolené s jediným dítětem. V tomto posledním případě může být jediný problém a to docházková vzdálenost, což by v předchozích případech nemělo nastávat. Pro matky na rodičovské dovolené mají matky možnost umístit své dítě do školky buď každý den na 4 hodiny, nebo na 5 dnů v měsíci bez ohrožení jejich rodičovských příspěvků.

6) Jaký máte názor na zpoplatnění parkování na územní Prahy 5?
Jsem pro jejich přiměřené zavádění. Podstatou by měl být kompromis mezi dostupností parkování rezidentů na straně jedné a možností zásobování, parkování návštěv a těch kteří v oblasti pracují na straně druhé. To může být uskutečněno pouze na základě pečlivé rozvahy nad reálnými údaji. Intuitivně navrhovat kde by se měly nové zóny budovat považuji za nezodpovědné. Požadavky na parkování rostou proto musí všichni připustit, že nebudou mít takové možnosti jako dříve. Jedním z důležitých prvků řešení parkování v Praze je výstavba podzemních garáží a parkovacích domů, to je ale otázka delšího horizontu vzhledem k finanční náročnosti takovéhoto postupu.

7) Mělo by se podle Vás zachovat misijní centrum na Barrandově?

Bez odpovědi.

8) Bylo správné dát výpověď Domu Šance ze strany radnice Prahy 5?

Bez odpovědi.

9) Jaká byste zavedl opatření proti korupci v samosprávě?
Boj proti korupci nelze vést populistickými hesly. Základ boje proti korupci ve veřejné správě spatřuji v minimalizaci zásahů státu do podnikání a života občanů a v omezování prostoru státní administrativy rozhodovat o rozdělování veřejných prostředků na základě subjektivních kritérií.
Míra korupčnosti prostředí podle mne je úměrná míře regulace života a podnikání a mírou přerozdělování vytvořených hodnot. Pokud stát rozhoduje o co nejméně věcech a rozděluje co nejméně peněz, pak se zúží prostor pro uplácení i zneužívání informací.
Je zřejmé, že ne všude je možné odstranit přerozdělování, nebo vliv úředníka, nebo zavést konkurenci (celní služba, odbory na úřadech, stavební řízení.. i když i zde si ji dovedu představit). V takovýchto případech pomůže posílení kontroly a zvýšení kvality práce specializovaných složek policie. Dále je možné zpřísnit legislativu týkající se veřejných zakázek nebo zavedení možnosti přednostního vyřízení žádosti ve správním řízení za zvýšený poplatek. V legislativní činnosti je možné klást trvale důraz na omezování prostoru pro subjektivní rozhodování jedince ve prospěch přesné definice podmínek, při jejichž splnění získá žadatel právní nárok na vydání určitého úředního rozhodnutí.

10) Naslouchá vedení radnice v Praze 5 dostatečně názorům občanů?
Radnice  je otevřená občanům dostatečně. To jaké má v současné době občan možnosti jak s radnicí Prahy 5 komunikovat a jak prosazovat své zájmy jsou následující:

občan má možnost osobně
- navštívit informační středisko MČ Praha 5
- navštívit odbory a sdělit svá přání a požadavky osobně (i elektronicky e-mailem)
- navštívit po dohodě příslušného radního (případně komunikovat s ním elektronicky e-mailem)
- navštívit jedno z pravidelných setkání rady s občany
- předkládat své návrhy i jednotlivým zastupitelům
- využít své právo na dokumenty podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Míra zájmu o informace je klesající - příčinou může být dostatečná informovanost z ostatních zdrojů (počet žádostí klesal od roku 2000 - 66 žádostí do r. 2005 - 9 žádostí)
- navštívit internetové stránky MČ5 (zde jsou k dispozici informace o jednáních rady, zastupitelstva a jejich usnesení, o výběrových řízeních, odpovědi na nejčastější dotazy, příklady řešení situací, formuláře ke stažení, rozpočet, granty ..)
- účastnit se na zasedání zastupitelstva s právem vystoupení k libovolnému bodu (jednací řád zastupitelstva umožňuje, že na zasedání ZMČ P5 mohou vyjadřovat svá stanoviska i oprávněné osoby, tj. občané, kteří dosáhli věku 18 ti let a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 5 a fyzické osoby vlastnící na území MČ nemovitosti)
- spolu s jinými občany podávat petice
- dostávat zprávy prostřednictvím e-mailu z radnice
- přečíst si Pražskou pětku

11) Kdybyste se místo senátorem stal starostou Prahy 5, co byste zde změnil(a)?
Pokud jde o problémy Prahy nebo obvodu, pak zejména to, co považovalo město za nejdůležitější. Např. změna DPH u zpracování odpadů, omezení nočního provozu zastaváren, sankce za neudržování pořádku, změny lhůt pro uložení pokut (taxislužba), reklamy, zák. o silniční dopravě atp. Dále jsem komunikoval s občany problémy, které nebyly dostatečně projednány s veřejností, naposledy např. obnovu tramvajové trati Radlice a omezení dopadů stavby na běžný život v lokalitě. Pokud jde o individuální problémy občanů, zde jsem v prvé řadě řešil nedostatečnou vstřícnost při komunikaci úředníků i samosprávy a to jak na MČ5 tak hl. města.

12) Co byste vzkázal občanům (voličům) v Praze 5? 
Žijeme v době, kdy mediálně dobrá zpráva je pouze špatná zpráva. Svět není černobílý. Používejme vlastní hlavu a mějme oči otevřené. Možná potom budeme mít více optimismu.

Sekce: Volby do senátu   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Diskuse

Kolik milionů ho stojí kampaň? Bobr 14.10.2008 12:52

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5