Nejasná zpráva o stavu školek v Praze 5

22.7.2008

Nejasná zpráva o stavu školek v Praze 5

Má Praha 5 dostatek kapacity pro péči o děti v předškolním věku? Představitelé radnice tvrdí, že ano. Pochybnosti přetrvávají.
Komentář k tiskové zprávě, týkající se kapacity mateřských škol, a příslušnému materiálu projednanému radou. http://www.praha5.cz/urad/c/203654
Celá situace ohledně mateřských škol je v rámci tiskové zprávy prezentována účelově. Zpráva vzbuzuje dojem, že k dispozici je 1875 míst ve školkách (= cílová kapacita), z čehož je obsazeno pouze 1716. Zdá se tedy, že ve školkách je dostatek volných míst což ale neodpovídá realitě. Zpráva dále informuje, že kapacita školek se dá v případě potřeby navýšit o 289 míst a zároveň existuje i kapacitní rezerva v objektech pronajatých třetím osobám. S výjimkou vytvoření nového předškolního zařízení od 1.9.2009 ovšem chybí příslib konkrétních kroků. V neposlední řadě se uvádí, že MČ Praha 5 jedná s developery, aby v rámci nových projektů vytvářeli i zařízení předškolní péče. K danému bodu opět chybí jakýkoliv konkrétní výsledek. Na různých příkladech lze naopak doložit, že městská část developerům ustupuje a přispívá k likvidaci ploch vhodných nejen pro školky, ale obecně pro školství, zdravotnictví a sociální péči.

Nyní podrobněji:

 1. K 1.9.2008 je kapacita školek 1718 míst. Pro příslušný školní rok bylo přijato 1716 dětí (tj. zbývají 2 volná místa); dalších 193 dětí bylo odmítnuto. Přitom „volných“ 157 míst chybějících do cílové kapacity 1875 existuje pouze na papíře. Daná místa jsou zřejmě zapsána ve školském registru, nicméně pro ně neexistuje personální ani finanční zajištění a školky je proto nemohou nabídnout. Otevření těchto míst navíc může vyžadovat další investice – například vytvoření 22 nových míst v MŠ Podbělohorská vyžaduje investici 1 mil. Kč přestože jsou tato místa již zahrnuta ve stávající cílové kapacitě. Obdobná je situace i v MŠ Chaplinovo náměstí (Renoirova).

 2. Ze 289 míst, která lze vytvořit, je pouze 204 „nových“. Zbytek je již zahrnut ve stávající cílové kapacitě. Pro tato „nová“ místa je navíc nutno do 30.9.2008 požádat o zřízení MŠ nebo navýšení cílové kapacity, jinak je nebude možno od 1.9.2009 otevřít. Není přitom jasné, zda to MČ Praha 5 udělá; při projednávání rada pouze vzala materiál na vědomí.

 3. Citace:  „V rámci nové výstavby na našem území jednáme s developery, aby zohlednili při své výstavbě také nárůst nároku na občanskou vybavenost. Do projektů se snažíme zakomponovat výstavbu zařízení pro předškolní péči,“ informoval starosta MČ Praha 5 Milan Jančík.

 K tomuto bodu chybí jakýkoliv konkrétní výsledek. V úvahu možná připadá vytvoření MŠ v rámci projektu revitalizace Waltrovky. Tato MŠ ale spíše nebude stačit ani pro potřeby nové výstavby vzniklé v rámci uvedeného projektu – má zde vzniknout přibližně 1500 bytů. Je také otázka, nakolik se o tuto MŠ zasadila městská část a zda v projektu vůbec zůstane; vše se může ještě změnit. Žádný jiný výsledek „jednání s developery“ není bohužel znám. Naopak je ale známa řada případů, kdy MČ Praha 5 věc neřeší:

  •  Výstavba v oblasti Homolky a Císařky. Celkově zde vzniklo/vzniká přibližně 700 bytů; výstavbu realizují společnosti Geosan Development a.s. a Finep CZ a.s. Žádná škola nebo školka v souvislosti s touto výstavbou nevznikla a ani se neplánuje, zároveň zde pravděpodobně nevznikl ani projekt bydlení pro seniory tak, jak měl vzniknout podle územního plánu v souvislosti s vyhlášenou veřejně prospěšnou stavbou 8/VZ/5 – Praha 5 – dům seniorů, Na Homolce.
  • Výstavba v oblasti Košíř (Cibulka, Šmukýřka). Celkově se zde připravuje nebo vzniká přes 1000 bytů. Na projektech se podílejí různí developeři; u větších projektů je to např. Ikano Properties s.r.o., Navatyp a.s., Eurekea s.r.o.. Žádná škola nebo školka se v souvislosti s touto výstavbou neplánuje
  • Výstavba v oblasti Malvazinek mimo areál Waltrovky. Řádově se zde připravují nebo vznikají stovky bytů společností Geosan Development a.s., Luma s.r.o., Central Group a.s. Žádná škola nebo školka se v souvislosti s touto výstavbou neplánuje. Výjimku možná představuje výše zmíněná MŠ v areálu Waltrovky, která ale pro potřeby výstavby mimo areál Waltrovky a navíc v tomto rozsahu nemůže stačit.
  • Výstavba v oblasti Vidoule (projekt Botanika). Celkově zde vzniklo nebo vzniká přibližně 1000 bytů. Projekt realizuje společnost Skanska Program Komfort s.r.o. na základě smlouvy s TCP – Vidoule a.s. což je společnost vlastněná hl.m. Prahou. Pozemky původně patřily městu. V rámci projektu vznikla „německá škola“ nicméně nevznikla žádná mateřská škola a ani se žádná neplánuje. Zároveň zde pravděpodobně ani nevznikl dům pro seniory tak, jak měl vzniknout podle územního plánu v souvislosti s vyhlášenou veřejně prospěšnou stavbou 10/VZ/5 – Praha 5 – Jinonice – domov důchodců.

Další příklady přístupu městské části k developerům.

  •  V rámci změny územního plánu Z1190/06 je projednáváno zrušení veřejně prospěšné stavby 6/VS/5 – střední škola, mateřská škola, ul. Na Zatlance, Ostrovského a přeměna tohoto pozemku pro veřejné vybavení (tj. pozemku určeného pro školství, zdravotnictví a sociální péči) na pozemek pro bytovou výstavbu. MČ Praha 5 s touto změnou vyslovila souhlas.
  • V rámci změny územního plánu Z1187/06 je projednáváno zrušení veřejně prospěšné stavby 12/VS/5 – Praha 5 – Košíře – základní škola, ul. Podbělohorská a přeměna tohoto pozemku pro sport / veřejné vybavení na pozemek pro bytovou výstavbu. MČ Praha 5 s touto změnou vyslovila souhlas.
  • S řadou dalších změn územního plánu týkající se přeměny nebo zmenšení ploch pro veřejné vybavení MČ Praha 5 také vyslovila souhlas. Jedná se např. o Z1200/07, Z1248/06, Z1820/07, Z1822/07.

 4. Citace: Městská část Praha 5 plánuje zřídit nové předškolní zařízení od 1.září 2009. Na základě demografického vývoje a ukazatelů potřebnosti bude rozhodnuto, jaký nájemce dostane řádnou tří měsíční výpověď a kde bude zařízení vybudováno.

Pravděpodobně se jedná o MŠ Nepomucká, kde obnovením mateřské školy byla již dříve zdůvodněna běžící výpověď občanskému sdružení „Projekt Šance“. Není ovšem příliš zřejmé, co se rozumí slovy „na základě demografického vývoje a ukazatelů potřebnosti“ – nejspíše jsou to jen prázdná slova. Např. ještě v červnu bylo v odpovědi na interpelaci starostou konstatováno, že z demografické studie týkající se předpokladu nárůstu počtu obyvatel v MČ Praha 5 vyplynulo, že stávající kapacita MŠ je do roku 2015 postačující.

Potřeba nárůstu kapacity školek nicméně vyplývá i z nových materiálů předložených radě. Např. pro školní rok 2009/2010 hrubým odhadem přibude ročník 2006 (nové tříleté děti; +938 dětí narozených matkám na Praze 5) a ubude ročník 2003 (děti nastupující do školy; -756 dětí narozených matkám na Praze 5). Celkový výsledek je tedy +182 dětí, což představuje potenciální nárůst zájmu o školky. Toto číslo navíc nebere v úvahu novou výstavbu. Např. v oblasti Košíř budou během tohoto roku zkolaudovány stovky nových bytů. Tato skutečnost se na zájmu o školky částečně projevila již letos nicméně příslušné děti nebyly přijaty z důvodu bydliště mimo MČ Praha 5. Uvedený důvod ale do příštího roku pomine.

5. MČ Praha 5 by měla jasně říct, zda se soustředí pouze na umístění předškolních dětí a dětí zaměstaných rodičů a nebo zda budou místa ve školkách k dispozici i pro další děti. MČ Praha 5 se k této otázce evidentně nechce přímo vyjádřit.

Na jedné straně se říká, že kapacita školek je dostatečná (viz. tisková zpráva) nebo že dokonce místa jsou i pro děti matek, které jsou s dalším dítětem doma (viz. např. komentář pana senátore Škalouda na http://www.skaloud.net/index.php3?act=aktuality&display=410&offset=64). Na druhé straně byla ale řada dětí pro rok 2008/2009 odmítnuta. Tato skutečnost se pomíjí a poukazuje se hlavně na to, že „děti předškolní, pracujících zákonných zástupců trvale žijících na MČ Praha 5 jsou v předškolních zařízeních všechny umístěny“.

Z mého pohledu by místa měla zbýt i na ostatní děti. Uvedu k tomu několik důvodů.

  • Pokud se berou v úvahu pouze děti pracujících rodičů, pak se školka v podstatě redukuje pouze na jakési odkladiště dětí o které se nemá kdo postarat. To je spíše špatně. V úvahu by se měl vzít i sociální aspekt celé věci – děti se ve školkách učí mnoho sociálních dovedností jako např. pracovat v kolektivu, spolupracovat s dalšími dětmi, prosadit v kolektivu svůj názor, získávají nové kamarády z okolí apod. Děti, které možnost docházky do mateřské školky nemají, jsou oproti ostatním handicapovány při nástupu do školy a přicházejí i o řadu zážitků.
  • V dané věci stojí za připomenutí i úvahy o povinné docházce do mateřských škol ze strany Ministerstva školství, kde se dokonce uvažuje o povinné docházce do mateřské školky od 4 let mj. proto, aby výše uvedený handicap nevznikal. Viz. např. http://domaci.ihned.cz/c1-25156510-ministerstvo-chce-zavest-povinnou-dochazku-do-materskych-skol.
  • Domnívám se, že je vhodné, aby rodiče měli možnost – pokud jim to situace umožňuje – dát dítě do školky a až následně uvažovat o návratu do zaměstnání. Umístění dítěte do školky totiž automaticky neznamená, že vše bude fungovat tak jak se zpočátku předpokládá. Vím ze svého okolí o případech, kdy dítě mělo po nástupu do školky s integrací do kolektivu problémy a v podstatě  bylo nejrozumnější vzít ho ze školky zpět (a později třeba zkusit jinou školku). Dále není výjimečné, že děti jsou hlavně v prvním roce po nástupu do školky často nemocné a některý z rodičů s nimi stejně musí být doma. Takové situace se pak pochopitelně obtížněji řeší, pokud jsou oba rodiče již zaměstnaní. Uvedený postup určitě je v zájmu dětí a uvažovala o něm např. i moje manželka, která je s dalším dítětem doma. Měla představu, že jedno dítě dá do školky a teprve pokud se to osvědčí, domluví si v rámci širší rodiny hlídání druhého dítěte na některé dny v týdnu a částečně se vrátí ke své původní práci. Současná situace ohledně školek na Praze 5 ale takový postup v podstatě neumožňuje.

Kompletní důvodová zpráva, kterou schválila rada MČ Prahy 5 je k dispozici ZDE 

Autor: František Gemperle   |   Sekce: Radnice   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5