Podnět k odstranění nedostatků na úřední desce a webové stránce MČ Prahy 5

7.2.2008

Věc: Podnět k odstranění nedostatků v informování o zasedáních zastupitelstva MČ Praha 5 prostřednictvím úřední desky a webové stránky MČ Vážené dámy a pánové, ve smyslu § 8 pism. (f) zákona č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, Vám předkládám následující podnět směřující k odstranění nedostatků v informování občanů MČ o místě, době, navrženém programu, průběhu a usnesení zasedání zastupitelstva MČ Praha 5.

I.
Dosavadní stav se vyznačuje následujícími nedostatky (viz podrobné zdůvodnění a doložení v části II níže):
a) Nejsou řádně plněny požadavky stanovené zákonem, aby o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva byla zveřejněna informace na úřední desce.
b) Veřejnost nemá možnost seznámit se s podklady pro jednání zastupitelstva prostřednictvím webové stránky MČ Praha 5.
c) Termíny zasedání zastupitelstva a rady MČ nejsou na webové stránce MČ uveřejňovány způsobem, který umožňuje snadný přístup k informaci o aktuálně platných termínech.
d) Na klasické úřední desce a na úřední desce umožňující dálkový přístup (internetové) jsou vyvěšovány rozdílné informace.
e) Usnesení zastupitelstva jsou zveřejňována opožděně.
f) Nejsou zveřejňovány zápisy z jednání zastupitelstva.
II.
Ad a)
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v § 87, odst.(2) Hlavy IX (ORGÁNY MĚSTSKÉ ČÁSTI), Díl 1 (Zastupitelstvo městské části), stanoví ohledně postavení a jednání zastupitelstva MČ, že ...
(2) Na postavení a jednání zastupitelstva městské části a jeho členů se obdobně použijí ustanovení vztahující se na postavení a jednání zastupitelstva hlavního města Prahy a jeho členů, není-li zákonem stanoveno jinak. Na rozhodování zastupitelstva městské části se použije ustanovení vztahující se na rozhodování zastupitelstva hlavního města Prahy, není-li zákonem nebo Statutem stanoveno jinak.
...
Stejný zákon č. 131/2000 Sb. v § 60, odst. (3) stanoví, že ...........
(3) Magistrát hlavního města Prahy informuje občany hlavního města Prahy o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy, a to nejméně 7 dní před jeho konáním.
...

Z toho vyplývá, že i městské části se uvedeným zákonem ukládá povinnost informovat občany o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva MČ na své úřední desce.
Tak se ovšem neděje, zejména ne na úřední desce umožňující dálkový přístup - viz rovněž bod c).
Za splnění povinnosti uložené zákonem nelze považovat svolávací dopis vyvěšený na informačních deskách v různých místech MČ Praha 5 – viz příklad na obr.1 v příloze týkající se jednání zastupitelstva dne 6.12.2007. Nejedná se o úřední desku. Navíc na webové stránce MČ Praha 5 obdobné informace nebyly zveřejněny vúbec.
Dávám Vám za příklad informační server HMP – viz
http://magistrat.praha-mesto.cz/Volene-organy/Programy-jednani-a-schvalena-usneseni
Ad b)
Zmíněný svolávací dopis ve svém závěru obsahuje informaci zřejmě určenou zastupitelům:
Materiály budou ukládány na adrese P5-srv1 (mat_zas) a CD.
Z toho vyplývá, že podklady na jednání zastupitelstva jsou zastupitelům k dispozici na serveru MČ Praha 5.
Nejsou ovšem přístupné veřejnosti.
Proč ?
Dávám Vám opět za příklad HMP, které veškeré podklady pro jednání zastupitelstva dává veřejnosti k dispozici na informačním serveru HMP, přestože se s ohledem na frekvenci a obsah jednání zastupitelstva HMP jedná o výrazně rozsáhlejší podklady, než jaké lze očekávat u MČ Praha 5.
Ad c, d)
K termínům jednání zastupitelstva a rady lze na webové stránce MČ Praha 5 na linku http://www.praha5.cz/informace-umc/c/198637 nalézt pouze informaci v podobě dokumentované obr.3.
Ve stejném okamžiku (22.12.2007) je na klasické úřední desce vyvěšena informace dokumentovaná obr.4. Rozpor v aktuálnosti obou informací je zřejmý.
Opět nelze než doporučit jako příklad způsob informování na informačním serveru HMP – viz bod ad a) výše.
Ad e)
Usnesení z 9.jednání zastupitelstva dne 6.12.2007 se na webové stránce objevilo teprve 21.12.2007, tj. více než 2 týdny po termínu zasedání – viz obr.5. Oproti předchozím příkladům webová stránka předběhla klasickou, kde 22.12.2007 bylo pořád pouze usnesení z 8.jednání zastupitelstva dne 13.9.2007 – viz obr.6. Termín zveřejnění je neúměrně dlouhý, usnesení ze zasedání zastupitelstva by měla být zveřejněna do 3 dnů, nejdéle však do týdne. V tomto termínu to zvládá i HMP, které kromě usnesení zveřejňuje i steno a další dokumenty.

Ad f)
Způsob zveřejnění usnesení připouští pochybnosti, zda usnesení informuje úplně a přesně o všech projednávaných bodech. Usnesení sice obsahuje informaci o schválení programu zasedání, ale neobsahuje informaci, jaký program byl navržen a schválen. V konkrétním případě 9.zasedání dne 6.12.2007 obsahuje svolávací dopis programové body, které se v usnesení neobjevují (změny ve výborech ZMČ Praha 5, změny územního rozhodování aj.).
Jednací řád ZMČ Praha 5 v §18, odst. (1) stanoví, že …
O průběhu jednání ZMČ P5 se pořizuje magnetofonový záznam  a do  7 pracovních  dnů se  pořizuje jeho doslovný přepis, který je po ověření uložen na organizační oddělení KMČ k nahlédnutí, dále je k dispozici doslovný přepis v elektronické podobě.   
Dávám Vám tímto podnět, aby doslovný přepis záznamu jednání ZMČ byl zveřejňován na webové stránce MČ Praha 5, podobně jako je tomu v případě zasedání zastupitelstva HMP.
Viz  http://magistrat.praha-mesto.cz/Volene-organy/Programy-jednani-a-schvalena-usneseni.
III.
Jak bylo ukázáno výše, dosavadní způsob a rozsah informování o místě, době, navrženém programu a usnesení zasedání zastupitelstva MČ Praha 5 vykazuje závažné nedostatky a nesplňuje požadavky zákona.
Rovněž je tím porušena zásada, že veřejná správa má nejen shromažďovat a na vyžádání poskytovat informace, ale také aktivně informovat o tom, jaké informace má k dispozici, jak se k nim lze dostat a jak se zapojit do rozhodování.
Žádám, aby v dané věci byla zjednána náprava.
Očekávám Vaše sdělení, jakým způsobem bude vyřízen uvedený podnět, v co nejkratší době. Současně žádám, aby s ohledem na zásady flexibility a efektivnosti byla veškerá korespondence ze strany úřadu MČ Praha 5 vedena prostřednictvím E-mailu na adresu jan.formanek@atlas.cz, nikoliv dopisem do vlastních rukou s doručenkou.

S přátelským pozdravem

 Jan Formánek

 

ODPOVĚD

Vážený pane inženýre,
Děkujeme za Váš podnětný dopis,  pokusím se na Vaše otázky odpovědět

a) Zastupitelstva městské části Praha 5 (dále jen ZMČ) je svoláváno v souladu se zákonem o hl. m. Praze a jednacím řádem ZMČ. Žádná právní norma nestanoví, jak podrobná má být informace o konání ZMČ pro občany. Je použita shodná tiskovina (pozvánka) jako pro členy ZMČ. Tato informace obsahuje místo, datum, hodinu a stručný program, má tedy všechny náležitosti. Zveřejněn je na úřední desce a to jak fyzické (úřední deska je umístěna na náměstí  14. října), tak elektronické. Pozvánka je dále zveřejňována na informačních deskách a tiskový mluvčí ji oznamuje v tiskových zprávách webu (titulní strana). Může se samozřejmě stát, že na dalších místech je informace zveřejněna s určitým časovým odstupem. O vyvěšení a sejmutí materiálů z úřední desky jsou vedeny záznamy v Informačním středisku, kde je mohou poskytnout k nahlédnutí.

b) Máte pravdu, že informace o uložených materiálech a CD je určena pro zastupitele a tudíž  na pozvánku o  svolání ZMČ nepatří. Děkujeme za upozornění, tento údaj  vyvěšený být nemá.  Podklady pro jednání členů ZMČ  se na webu nezveřejňují, jsou však občanům k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři městské části Praha 5 a dále přímo na jednání ZMČ.  V současné době připravujeme zásadní změny na webových stránkách úřadu. Tyto změny se nebudou týkat grafiky, ale obsahu –  Komise informatiky, resp. její členové podrobně procházejí jednotlivé údaje zveřejněné na webu. Dochází k novému roztřídění materiálů, jejich aktualizaci a stanovení odpovědných osob za aktuální stav (nebude se tedy stávat, aby  na webu byly zveřejněné neplatné informace). A samozřejmě, že budou zveřejňovány informace další. V rámci informací o ZMČ byl doplněn archiv záznamů ze zasedání (jistě víte, že lze na webu sledovat zasedání ZMČ v přímém přenosu). Je pravděpodobné, že k nově zveřejňovaným informacím budou patřit i podklady k jednání, stenografický záznam a další.  (Tyto údaje jsou k dispozici občanům k nahlédnutí, nejsou však vyvěšené na webu). Chtěl bych ale podotknout, že dle zákona je naší povinností zveřejňovat schválená usnesení, která na stránkách jsou, vše ostatní je zveřejňováno na webu nad rámec zákonných povinností.

c) Termíny konání ZMČ schvaluje Rada městské části Praha 5 (dále jen RMČ). Na II. pol. roku 2007 termíny RMČ termíny neprojednávala. Z tohoto důvodu nemohly být  termíny zveřejněny. Zasedání ZMČ svolával starosta v souladu se zákonem o hl.m. Praze a jednacím řádem ZMČ.

d) Někdy se stane, že na fyzické či naopak elektronické úřední  desce je informace uvedena dříve než na druhé.  Podklady ke zveřejnění (papírové a elektronické) jsou do Informačního střediska  dodány v různé době (např. papírové podklady se musí namnožit a doručit). Odpovědná pracovnice měla posečkat, až bude mít obě formy materiálů, a pak je v jednom čase zveřejnit. Ve snaze co nejdříve občany informovat však docházelo ke zveřejnění okamžitě po obdržení a nečekalo se na druhé podklady… Naší snahou nyní bude, aby všechny materiály  byly zveřejněné současně.

e) Dle jednacího řádu musí být usnesení  zveřejněna do 14. dnů od konání ZMČ. Snahou je  termín zkrátit, ale prakticky je to problematické, je nutné pořídit doslovný přepis, naformulovat usnesení, zápis je nutné nechat ověřit schválenými zastupiteli a starostou. Vypracování materiálů, ale i jejich ověření nějaký čas trvá… Ihned po ověření jsou usnesení  zveřejněna na webu.


f) Odkazuji na bod b). Váš podnět byl  předán předsedovi Komise informatiky RMČ, který bude z Vašich připomínek a podnětů čerpat při přípravě nových webových stránek Prahy 5


S pozdravem
Ing. Hana Hudcová
Vedoucí Kanceláře městské části Praha 5

v zastoupení
Ing. Emil Nechvátal

Autor: Jan Formánek   |   Sekce: Radnice   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5