Předání Bertramky na obzoru?

20.11.2009

Předání Bertramky na obzoru? Po několika měsících od zápisu do katastru nemovitostí dochází k předání Betramky z MČ Praha na Mozartovu obec. Nejprve radnice Mozartovu obec odkazovala na dosavadního nájemce, kterým bylo sdružení Comenius, a až po otevřeném dopise zastupitelům, začala městská část konečně jednat. K této záležitosti vydala radnice tiskovou zprávu a připojujeme reakci pana Volka, představitele sdružení Mozartova obec.

 

Tisková zpráva MČ Praha 5:  Praha 5 zahájila kroky k předání Bertramky

MČ Praha 5 na pokyn starosty Milana Jančíka zahájila veškeré kroky k předání nemovitostí, známých pod názvem Bertramka Mozartově obci, a to na základě rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. Právní zástupce radnice již v této věci kontaktoval právního zástupce Mozartovy obce tak, aby v co nejkratší možné době proběhlo předání těchto nemovitostí.
 
„I přes dlouhotrvající soudní spor, který nebyl vyvolán naší městskou částí, jsme se o kulturní památku, tedy usedlost Bertramka řádně a vzorně starali. Svědčí o tom nejen stav této památky, ale i zájem návštěvníků o expozice a koncerty, které se v Bertramce konaly. Věřím, že Mozartova obec bude v naší práci pokračovat,“ řekl starosta MČ Praha 5 Milan Jančík.
 
Od roku 1989 se všichni starostové Prahy 5 snažili jednat s panem Volkem a Mozartovou obcí o řešení situace. Starosta Jančík přišel v roce 1999 (jako místostarosta) dokonce s velkorysou nabídkou společného provozování této kulturní památky, tak že Mozartova obec bude zajišťovat obsah (kulturní projekty) a obec bude Bertramku spravovat. Vše bylo bez odezvy. MČ Praha 5 začala postupně Bertramku opravovat, vložila do Bertramky do dnešního dne zhruba 41 milionu korun. Vzhledem k tomu, že tato částka byla použita z veřejných zdrojů, bude MČ Praha 5 žádat její kompenzaci. Další nemalé prostředky, cca jeden a půl milionu, vložila do Bertramky společnost Comenius. Soud trvá již 20 let. Proti rozhodnutí soudu MČ Praha 5 podala dovolání.
 
Na žádost předsedy Mozartovi obce Tomislava Volka podala Eva Kalhousová (1990- 1992 ve funkci místostarostky) návrh, aby Bertramka přešla do majetku "Mozartovi obce ", s návrhem zastupitelé souhlasili a uložili konat příslušné kroky. Bertramka byla tehdy v majetku Národního muzea. Převedena byla v roce 1983 /dle tehdejších zákonů/ na Prahu 5 a byly připraveny smlouvy, včetně inventárních seznamů k podpisu panu Volkovi. Smlouvu připravil zástupce ministra financí JUDr. Živný, mimo jiné spoluautor zákonů o majetku. Smlouvu pan Tomislav Volek     odmítnul podepsat a přerušil jinak velmi četné kontakty s Prahou 5. Praze 5 "zbyla" Bertramka, zchátralá, bez personálního a finančního zajištění. V té době se chystala návštěva královského páru – princezny Diany a prince Charlese a velké mozartovské oslavy. Pomoc tehdy nabídlo sdružení Comenius a Praha 5 nabídku přijala. V té době začal řešit pan Volek spor o Bertramku soudně. Kritizoval například expozici, kterou sám navrhl a sestavil, poté co mu byla mu nabídnuta smlouva o provedení této práce, odmítnul jí.
Žalobce (Mozartova obec) zakoupil 8. 1. 1929 od rakouské Nadace Mozarteum zemědělskou usedlost Bertramku z 18. století, kde přechodně pobýval W. A. Mozart. Bertramka se tím stala kulturní památkou, která však již v době koupě žalobcem byla ve špatném technickém stavu. Protože žalobce nikdy neměl vlastní finanční prostředky na její nutnou údržbu, stala Bertramka v  osmdesátých létech ruinou. Dne 6. l2. l958 uzavřela Mozartova obec smlouvu o užívání Bertramky s Národním muzeem na dobu určitou, do 6. 12. 1983. Po uplynutí sjednané doby užívání řešila Mozartova obec otázku generální rekonstrukce Bertramky a její další existence. Národní muzeum již nechtělo pokračovat v užívání Bertramky za stejných podmínek, prodlužováním smlouvy o užívání, neboť z vlastního rozpočtu nebylo schopno zajistit její nezbytné opravy. Stát však nemohl do cizího majetku investovat desítky miliónů korun a proto jediným možným řešením byla změna vlastnických vztahů Bertramky. Žalostný stav Bertramky měl negativní ohlasy i v zahraničí. Nutno připomenout, že se žalobce pokoušel již od šedesátých let řešit situaci chátrající kulturní památky převodem vlastnictví na stát. Stát, ONV Praha 5 o Bertramku zájem neměl a odmítl ji tehdy převzít dle vládního nařízení l5/l959 Sb. (objekt užívala socialistická organizace - Národní muzeum).

 

Vážené členky a vážení členové Rady a Zastupitelstva MČ Praha 5

Mozartova obec si před několika dny dovolila zaslat Vám dopis o znepokojivé situaci pokud jde o předávání Bertramky, protože Váš  právní zástupce neodpovídal na výzvy našeho právního zástupce k zahájení předávání. Ve včerejších večerních hodinách jsme však ke svému potěšení zjistili, jak obrovské slovo při řízení záležitostí Prahy 5 máte. To jste se snad na pana starostu Jančíka všichni – řečeno obrazně – vrhli, protože už včera odpoledne Váš právní zástupce nabízel  telefonicky našemu právnímu zástupci klíče od Bertramky, a večer vydal Váš úřad zvláštní tiskovou zprávu, že totiž „MČ Praha 5 na pokyn starosty Milana Jančíka zahájila veškeré  [sic!] kroky k předání nemovitostí, známých pod názvem Bertramka Mozartově obci…“.  Čtenáře z Mozartovy obce taková zpráva samozřejmě potěší, ale při pozorném čtení mu záhy zatrne a začne váhat, jestli jde skutečně o zprávu úřadu MČ Praha 5, jestli snad nějaký hacker-posměváček nepronikl na Vaše stránky a nedělá si z Vašeho úřadu i z Mozartovy obce legraci. V publikovaném textu je totiž nejen spousta nepravdivých tvrzení a křiklavých výmyslů, ale je v něm i tolik logických a jazykových chyb, že ho mohl sepsat snad jen nějaký propadající lajdák ze základní  školy. Posuďte sami aspoň jeden příklad:  „…V té době začal řešit pan Volek [ne MO !?] spor o Bertramku soudně. Kritizoval [!] například expozici, kterou sám navrhl  [!] a sestavil [!], poté co mu byla mu nabídnuta smlouva o provedení této práce, odmítnul [!] jí [sic!]“. Vrcholnou ukázkou kulturního standardu autora uvedené tiskové zprávy pak představuje začátek 4. odstavce: „Na žádost předsedy Mozartovi obce Tomislava Volka podala Eva Kalhousová (1990- 1992 ve funkci místostarostky) návrh, aby Bertramka přešla do majetku Mozartovi obce". Dvě strašlivé hrubky v jedné větě – to byste si snad opravdu neměli nechat líbit, zástupci lidu Prahy 5… Kdo pak může brát takovou instituci vážně? Skoro by to chtělo podat trestní oznámení „na neznámého pachatele“. V každém případě si dovolíme tento kulturně i věcně úděsný materiál dát i na naše internetové stránky.

S projevem úcty

doc. dr. Tomislav Volek

 

Městská část Praha 5 brzdí předávání Bertramky

Po zápisu Mozartovy obce jako vlastníka Bertramky do Katastru nemovitostí už neexistuje žádná právní překážka předání (navrácení!) této jedinečné mozartovské památky Mozartově obci, která ji v roce 1929 koupila od salcburského Mozartea a jež jí byla za obou následujících totalitních režimů zabavena. Ukazuje se však, že Městská část Praha 5, která má Bertramku vydat, hodlá tomuto procesu klást do cesty překážky. Na dvě písemné výzvy našeho právního zástupce JUDr. Jana Pavloka k zahájení procesu předávání odpověděl právní zástupce Prahy 5 JUDr. Vladimír Stárek vyhýbavě. Druhým dopisem JUDr. Pavloka byl pozván k osobnímu jednání v dané věci dne 15. října, ale na toto pozvání k jednání nereagoval a nedostavil se. Naopak v dopise JUDr. Pavlokovi začal – a to zmatenými formulacemi, o jejichž přesném smyslu se lze místy jen dohadovat – vázat předání Bertramky na jakési podmínky. Doslova napsal: „…Ve věci můžeme jednat po vyčíslení pohledávky klienta, případně Comenius za účelem dojednání platebních podmínek a případného zápočtu pohledávek. Bližší podmínky předání Bertramky lze dohodnout přímo s Comenius, a to s dr. Karlem Muzikářem st.“
            Z tohoto zmateného textu lze odvozovat, že právní zástupce Městské části Praha 5 JUDr. Stárek odkládá – na pokyn představitelů Městské části Praha 5? -samo zahájení jednání o předání Bertramky kamsi do neurčita, až jeho klient „vyčíslí“ jakési své pohledávky. Že je takový postup v rozporu s rozhodnutím soudu, že je v podstatě mařením soudního rozhodnutí s cílem poškodit Mozartovu obec, je evidentní. Ale právní zástupce Prahy 5 jde ještě dál a v jeho slovním škobrtání se objevuje cosi o „Comenius za účelem dojednání platebních podmínek…“ O jakých „platebních podmínkách“ nám tu chce cosi naznačit? Chce snad s Mozartovou obcí dojednat nějaký handl, nějakou „koupi a prodej“?
           Po této pasáži absurdit konči právní zástupce Městské části Praha 5 svůj dopis větou, která už je sice z hlediska syntaxe českého jazyka v pořádku, přesto však vypadá jako přilétlá na Smíchov odkudsi z Mlhovin Andromedy: „Bližší podmínky předání Bertramky lze dohodnout přímo s Comenius, a to s dr. Karlem Muzikářem st.“ – Pokusme se - ze slušnosti - o dešifraci tohoto sdělení. Stojí-li v něm psáno „dohodnout přímo s Comenius“, tak lze soudit, že slavné jméno „Comenius“ je pro JUDr. Stárka nesklonné. Dobře, ale kdo či co je to ten jeho „Comenius“, na kterého nás odkazuje? Vezmeme-li na pomoc internet a vyloučíme všechny „Comenie“, kteří (které) nemají nic společného s jakýmkoliv „Karlem Muzikářem“, dostaneme tento výsledek:
 
1) „Comenius - Panevropská společnostpro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci“,
2) Firma „Comenius - Organizování mezinárodních kongresů, seminářů a konferencí“,
3) „Comenius – občanské sdružení“
 
Proteus by tomuto trojjedinému Comeniovi mohl závidět, ale co si s tím má počít Mozartova obec? A kterou z těch tří podob měl právní zástupce Městské části Praha 5 na mysli když psal, že „bližší podmínky předání Bertramky lze dohodnout přímo s Comenius“? Naše rozpaky ještě vzrostou, když na konci pokynů pana právního zástupce Městské části Praha 5 čteme jedno občanské jméno: „Bližší podmínky předání Bertramky lze dohodnout přímo s Comenius, a to s dr. Karlem Muzikářem st.“. Kdo je to ten „dr. Karel Muzikář st.“? V nejistotě za kým nás právní zástupce Městské části Praha 5 vlastně posílá znovu přistupujeme k internetu. Nuže, ve spojení s tímto jménem je tam k dnešnímu datu přes 74.000 odkazů. Ve značném rozsahu velice pozoruhodná četba, kterou lze doporučit k četbě a ke komparacím … Pro naši otázku se dovídáme: žádný „dr. Karel Muzikář st.“, na něhož jsme byli JUDR. Stárkem odkázáni, zřejmě neexistuje. Na internetu jsme – v rozsahu našeho pátrání - našli jen dva pány toho jména, ale v jejich případě je „dr.“ „ml.“, zatímco ten, co je „st.“, je na internetu „ing.“.
Čtěmež:
1) „Je pravda, že ing.Karel Muzikář, CSc je evidován v agenturních svazcích StB pod ev. čísly 21458, 26019, 21458 a krycím jménem „Kurt“ a „Zdeněk“?“ - (Další internetové záznamy to potvrzují s tím, že tento K.M. se narodil 1940.)
2) „JUDr. Karel MUZIKÁŘ, LL.M. (C.J.)
 vedoucí partner Weil Gotshal & Manges Praha a člen Konsultativního orgánu právníků Kanceláře presidenta republiky.“
Tenhle Muzikář se narodil 1963 a je to tedy „dr.Karel Muzikář ml.“ (To dá rozum, když je to syn toho předchozího K.M.). Díky internetu je nám nyní jasné, že to JUDr. Vl. Stárek popletl: ten Karel Muzikář, na kterého nás chtěl odkazovat, je „ing. Karel Muzikář st.“.
            Po této dešifraci citovaného výroku pana právního zástupce Městské části Praha 5 docházíme k závěru, že ať už je to s těmi dvěma Karli Muzikáři jakkoliv zamotané (což opravdu je), žádné „bližší podmínky předání Bertramky“ s nimi nemáme důvod projednávat. Ing. Karel Muzikář je na Bertramce nájemníkem, jeho partnerem pro jednání o Bertramce je proslulý starosta Prahy 5 Milan Jančík, ne Mozartova obec. Mozartova obec nevedla spor s Comeniem, natož s K. Muzikářem a ten zajisté nemá právo klást jí jakékoliv, natož „bližší podmínky“. A to Městská část Praha 5, zastupovaná JUDr. Stárkem, neví? Odklady realizace soudního rozhodnutí a poškozování Mozartovy obce se stalo postupem, pro který se rozhodla? Jak se k tomu staví zastupitelstvo?
 

 doc. dr. Tomislav Volek

Autor: Redakce   |   Sekce: Radnice   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Diskuse

Ten blábol z radnice Prahy 5 Datel 25.11.2009 17:57
Re: Ten blábol z radnice Prahy 5 Petra 26.11.2009 14:41

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

29% (56)

5% (10)

20% (39)

45% (87)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5