Veverky, ježci, opičky a medvědi proti lumíkům

8.4.2008

Veverky, ježci, opičky a medvědi proti lumíkůmNázev může čtenáři naznačovat, že před ním leží pojednání o zápolení živočišných druhů. Proto si pospěšme uvést to na pravou míru, dříve než se v očekávání nudného a neakčního příběhu otráveně odvrátí. Vskutku se chystáme vyprávět o střetu, nikoliv však z říše zvířecí, ale z říše lidské. Z našich všedních dnů. Ne snad o střetu fyzickém, ale o střetu zájmů. Na jedné straně stojí veverky, ježci, opičky a medvědi. Tento název totiž nesou jednotlivé třídy Mateřské školy Peroutkova v Praze 5. Nejedná se tedy o zvířatka, ale děti.

Ani na druhé straně nenajdeme zvířátka. Přezdívku lumík jsme v názvu použili pro developerskou společnosti LUMA, s.r.o.. Jak uvidíme níže, podobnost mezi pojmy lumík a LUMA není jenom zvuková.

Byť budeme vyprávět příběh jen o střetu zájmů, bude to o střetu nelítostném, který nesměřuje k happy endu jako americké filmy. Možná proto, že se jedná o střet nerovný a bez respektu k fair play. Jedno však je mimo jakoukoliv pochybnost – je to příběh navýsost pravdivý a jeho aktéry, ať už aktivními nebo pasivními, jsme my všichni.

Kde se náš příběh odehrává ?

Ulice Peroutkova je jednou ze tří páteřních komunikací, které spojují Smíchov s jihozápadním předměstí Prahy v podobě rozsáhlé oblasti od Jinonic až po Zličín. Tvoří předěl mezi Košířským údolím na severní straně a Radlickým údolím na straně jižní. Začíná u jinonické Waltrovky a končí v místě, odkud ulice Na Václavce strmě klesá dolů na Smíchov.

Mateřská škola Peroutkova se pak nachází na její severní straně, zhruba na úrovni západního konce hřbitova Malvazinky (viz  http://www.volny.cz/msperoutkova/onas.htm).

 

Kde se nám v příběhu o nemilosrdném střetu vzala mateřská škola ?

Na první pohled to zní podivně. Když však vysvětlíme, že součástí areálu MŠ je pozemek o ploše 2529 m2,  a když připomeneme, že v úvodu zmíněný lumík označuje developerskou firmu, tak to začíná dávat smysl.

 Vezměme to však po pořádku a vraťme se zpět do poloviny šedesátých let..

Budova mateřské školy byla postavena v roce 1965 v akci "Z". Původním zřizovatelem byl ONV v Praze 5. Od roku 1983 ji převzal jako svoji závodní mateřskou školu národní podnik Motorlet. V roce 1991 přešla opět pod Školskou správu Prahy 5. Od roku 2001 je mateřská škola příspěvkovou organizací, jejím zřizovatelem je městská část Praha 5. Potud nic pozoruhodného.

Pro pochopení dalšího vývoje je však třeba vysvětlit, kdo byl původním vlastníkem pozemků, na nichž se rozkládá areál MŠ. Spolu s dalšími pozemky v okolí patřily původně rodině Procházkově, vlastníkům nedalekého statku Bulovka. Někteří ze spoluvlastníků po únoru 1948 emigrovali a těm byl jejich spoluvlastnický podíl zkonfiskován. Formálně byl pak ve správě Státních statků Praha. Zbylým spoluvlastníkům byl jejich podíl vyvlastněn ve prospěch čs.státu právě kvůli výstavbě mateřské školy se zahradou. Podle tehdy platného stavebního zákona jim byla vyplacena náhrada ve výši 32.859,- Kč.

Až do listopadu 1989 se neudálo nic, co by stálo za zmínku.

Pak se však daly do pohybu restituce a nad mateřskou školou se postupně začaly stahovat mraky.

Dřívější emigranti byli rehabilitováni a začátkem roku 1999 jim byl Pozemkovým úřadem MHMP vrácen spoluvlastnický podíl. Proti snaze o zmírnění křivd z doby totality lze jistě stěží něco namítat. V našem případě ale došlo k vrácení spoluvlastnického podílu i v případě pozemků pod budovou školky (parc.č. 1479/148), dolní části zahrady (1479/66) a horní části zahrady(1479/112). Zákon 229/1991 Sb.[1] v takových případech vydání pozemků původním vlastníkům neumožňuje, pro takové případy ukládá vyplacení peněžité náhrady.

Nabízí se otázky:

§  Proč došlo k vydání pozemků ?

§  Proč se MČ Praha 5, zřizovatel MŠ Peroutkova, vydání nebránila ?

Až do konce roku 2003 se pak navenek stále ještě nic nedělo. V závěru tohoto roku ZMČ P5 schválilo usnesení o odkoupení spoluvlastnických podílů pozemků parc.č. 1479/66 (dolní část zahrady) a 1479/148 (pod budovou školky)[2]. Nebyl však současně odkoupen i pozemek parc.č.1479/112, což se ukáže pro další vývoj celé kauzy naprosto rozhodující skutečností.

Další otázka je nasnadě: 

§  Proč MČ Praha 5, zřizovatel MŠ Peroutkova , neodkoupila i horní část zahrady ?

Tento postup je každému, který je obeznámen s místními poměry, naprosto nepochopitelný. Horní část zahrady je pro herní aktivity dětí naprosto klíčová. Je zastíněná stromy i budovou školky, je situovaná do vnitrobloku nad školkou a tedy i nejlépe chráněna od hluku z ulice Peroutkova. Dokládá to i skutečnost, že až do tohoto okamžiku (březen 2008) je stále ještě plně součástí areálu MŠ a je nepřetržitě využívána pro hry dětí (viz foto v příloze 2).

Ať už se tak stalo kvůli nezájmu, selhání nebo dokonce zlému úmyslu ze strany MČ P5, pozemek 1479/112 se tak stal vlastnictvím restituentů a ti ho bez velkého váhání v září 2004 prodali developerovi, již zmíněné firmě LUMA s.r.o. Stejný osud potkal i sousední vnitroblokový pozemek 1479/111. Od tohoto okamžiku nabraly věci rychlý spád.

V lednu 2006[3] byl podán návrh na umístění stavby „Polyfunkční dům pro školství Malvazinky“  na pozemku 1479/112. Tento první stavební útok na vnitroblok nad mateřskou školou prošel v podstatě nepovšimnut ze strany obyvatel okolních domů a odbor územního rozhodování (OUR MČ P5) v dubnu 2006 vydal rozhodnutí o umístění stavby[4]. Nezasvěcený a nezaujatý čtenář se nejspíš podivuje nad ušlechtilostí developera, který nad areálem školky hodlal postavit budovu sloužící rovněž školství. Svatozář však rychle zmizí, když vysvětlíme, že funkční využití pozemku podle územního plánu tehdy bylo VVS -  tj. pozemek pro mateřské, základní a střední školy. Bylo tedy záhodno, aby budova s ním byla alespoň názvem v souladu. Ve skutečnosti se jednalo zcela zjevně o bytový dům.

Při znalosti pozdějšího běhu událostí nelze než uznale kvitovat, že k uvedenému rozhodnutí podalo odvolání ÚRM MHMP právě pro nesoulad charakteru stavby a funkční plochy a odvolací orgán v září 2006 rozhodnutí zrušil[5].

První pokus developerovi tedy jen o vlas nevyšel a naopak pomohl ozřejmit, že oba vnitroblokové pozemky jsou v ohrožení..

Další aktivity firmy LUMA už neprocházely nepovšimnuty. Začaly narážet na rozhořčený odpor obyvatel.

Opakovaný návrh na umístění v podstatě stejné stavby následoval již 21.12.2006. Přinesl s sebou na scénu nové krycí jméno - Dům pro seniory Malvazinky. Že by se dobročinnost developera přeorientovala z juniorů na seniory ? Ano, jenže ani teď za tím nestály ušlechtilé pohnutky. Funkční využití pozemku se totiž mezitím změnilo z VVS na VV – plochu pro veřejné vybavení. Proč tedy nezkusit Dům pro seniory ? Od bytového domu pro seniory ke zcela obyčejnému bytovému domu je přece jenom blíž než od polyfunkčního domu pro školství.

Dům pro seniory a jeho soused na pozemku 1479/111, Bytový dům Malvazinky, již od začátku čelí velkému množství námitek. Z nich uvádíme jen ty nejdúležitější:

§  stavby jsou příliš velké, neladí s okolní zástavbou
§  zástavba vnitrobloku likviduje cenné plochy zeleně
§  pozemky ve vnitrobloku nemají možnost dopravní obsluhy
§  jediná teoreticky možná přístupová cesta nezvládne průjezd nákladních aut stavby
§  stavba bude hlukem a prachem  nadměrně obtěžovat okolní obyvatele a děti v MŠ
§  stavby nejsou v souladu s územním plánem

 

Soudíte, že takové šílené návrhy přece nemohou projít ? My jsme byli téhož názoru. Přece je tu obec a stavební úřad.

Jenže ouha. Naše vlastní obec, Praha 5, není bezdůvodně na čele bytové výstavby v hlavním městě Praha[6]. Ne nadarmo se Praha 5 v čele se svým starostou proslavila v mnoha pochybných kauzách. Protestující občané ? Kšá. Obtížný hmyz. Z těch nic nekouká. Hlavně když si  tu podává kliku jeden developer za druhým.

Nezájem obce už obyvatele Prahy 5 stěží překvapí. I když on tam zájem obce vlastně je, ale jenom o to, vyhovět developerům. K nim je obec „nadstandardně“ vstřícná. Občan se ovšem podobně vstřícného přístupu nedočká.

Jeden příklad za všechny.

Investorovi bylo od začátku jasné, že stavbu bytového domu se podaří prosadit snadněji, když bude mít pozemek v ÚP[7] přiděleno funkční využití pro bydlení. A jestliže tomu tak není ? Snadná pomoc, to se dá přece zařídit. Takže uprostřed léta roku 2005 byl podán podnět ke změně územního plánu[8]. Následující pasáže z textu podnětu stojí za citaci:

Podnět na pořízení změny „Z 13/07 HOŠKOVA" č.parc. 1479/112 k.ú. Košíře

Současný stav

Pro nezastavěný pozemek č. pare. 1479/112 k. ú. Košíře o výměře 2529 m2, který leží uvnitř obytného souboru z 60. až 80. let 20. stol., má dle ÚPn funkci VVS (mateřské školy, školy a školská zařízení), protože byl tento pozemek před majetkovou restitucí společně s pozemkem sousední zahrady (1479/66) a školy (1479/148) její součástí (nacházelo se zde dětské hřiště). V současné době není pozemek pro tento účel využíván.

Návrh na změnu

V navrhovaném stavu, tedy po úpravě hraníce funkcí ÚPn, žádná z funkcí přítomných v tomto území nebude zrušena, pouze se jejich vzájemný poměr (OC ku VVS) upraví. Provoz školských zařízení (na ploše 4480 m2 tu nadále zůstává, novou výstavbou nebude dotčen, ani provozně omezen.

S tvrzením, že pozemek již není využíván jako dětské hřiště, neměl problém Odbor územního rozhodování jako zpracovatel podkladů pro schvalovací řízení. Bez problémů obstálo při projednávání v komisích zastupitelstva[9], v radě MČ P5[10] a konečně v únoru 2006 bylo schváleno i zastupitelstvem  MČ P5[11]. A to i přesto, že toto tvrzení bylo od počátku naprosto lživé. Ještě v březnu 2008 je uvedený pozemek součástí areálu MŠ a pořád je využíván jako herní plocha. Stačí se projít okolo.

Je pozoruhodné, že za toto lživé tvrzení se nestydí ani senátor za obvod 21 RNDr. Miroslav Škaloud, který uvedenou změnu v plnosti uvádí v sekci Územní rozvoj své webové stránky[12].

Je třeba k tomu ještě něco dodat ? Bez emocí a neslušných výrazů to jde jen stěží.

Alespoň tedy víme, že obec se nás nezastane. Asi mají důležitější starosti. Ale přece je tu stavební úřad, odborníci, před jejichž jmény se skví Ing.arch. Manažeři a správci území Prahy 5. Tam to přece neprojde.

Další ouha. I zde se setkáváme s tou všudypřítomnou „nadstandardní“ vstřícnosti, pohříchu ovšem ani zde nejsme těmi, kterým je určena.

No dobře, ale přece se můžeme ozvat. Naše odůvodněné námitky přece musí vzít v úvahu.

A už do třetice ouha. I vy jedni otravové.Namítejte si, co chcete, jak chcete. Námitka se zamítá. Cože, vy se ptáte po důvodech ? Ale to přece nemyslíte vážně. Přece nemůžete očekávat, že z pouhých 34 námitek Vám byť jednu jedinou uznáme[13] a dokonce to zdůvodníme.

Dialog mezi stavebním úřadem a účastníky řízení tak trochu připomíná dialog mezi rodiči a malým děckem. Na opakované otázky „proč“ se nám dostává pouze strohé odpovědi „protože proto“. Ani o písmenko více.

Takže přes veškeré naše snažení byl 7.1.2008 nepravomocně umístěn Dům pro seniory v předstihu před svým sousedem, Bytovým domem Malvazinky, na kterého se stavba dopravně připojuje[14].

Bytový dům Malvazinky byl pak nepravomocně umístěn dne 19.3.2007[15].

Stojí za povšimnutí, že v případě Domu pro seniory OUR P5 již podruhé umístil stavbu, jejíž charakter je zjevně v rozporu s funkčním využitím plochy. V podstatě každá oblast našeho života je regulována celou řadou norem a pravidel. Např. na silnici nám červené světlo přikazuje stát a zelené umožňuje jízdu Počínání OUR P5 lze přirovnat k jízdě na červenou. Již podruhé. Územní plán by pro stavební úřad měl být něco jako semafor pro řidiče. Když řidič (a dokonce profesionál) jezdí opakovaně na červenou, neměl by přijít o řidičský průkaz ?

Proti oběma územním rozhodnutím jsme se odvolali a věříme, že snad alespoň odvolací orgán na hlavním městě Praha bude postupovat standardně.

A kam se nám vlastně  v tom vyprávění poděly veverky, ježci, opičky a medvědi, totiž děti z MŠ Peroutkova ?

Vidíte, vždyť je to navlas jako ve skutečnosti. Nikdo o ně nedbá. Chuděrky netuší, co je čeká. Stavba je vytlačí na dolní část zahrady, ze stínu na slunce, co nejblíž k rušné ulici, přijdou o více než 2/3 dnešní herní plochy. Aspoň kluci budou mít zábavu. Nad hlavou se jim bude točit jeřáb, za plotem se budem pilně činit bagr a co teprv ty krásné náklaďáky. Ty ale uvezou spoustu hlíny.

Že nemáte slov ? Úředníci MČ Prahy 5 si vědí rady – to všechno je přece optimalizace herních ploch. Své úřednické ptydepe má každá doba.

 A ve jménu optimalizace se utrácejí miliony: 

§  vybudování příjezdové cesty k mateřské škole

2, 594. 059,51 Kč

bez DPH[16]

§  osazení herních prvků a zahradní úpravy dětského hřiště

2, 946. 000,-   

vč. DPH[17]

§  provedení dodatečných stavebních prací

692. 030,20 Kč

bez DPH[18]

Tyto částky by zachránily rozpočet mnohé menší obce. A kdyby snad nějaký rejpal pochyboval, že je bylo nutno vynaložit a že byly vynaloženy účelně, tak my přece musíme optimalizovat. Přikazují nám to normy Evropské unie.

A kdyby ani to nestačilo, tak projekt Oranžová zahrada sponzorovaný Nadací ČEZ[19] určitě vyrazí dech všem. To přece stojí za to nechat doma rozsvíceno o chvíli déle.

Blížíme se k závěru, takže několik posledních otázek:

§  Je ještě šance věci změnit ?

§  Jak zabránit zmrzačení areálu Mateřské školy v době, kdy předškolní zařízení praskají ve švech ?

§  Jak zastavit nesmyslný stavební záměr likvidující zelenou plochu ve vnitrobloku ?

Tyto a další otázky si kladou obyvatelé okolních domů a vůbec všichni, kterým není lhostejné, co se děje v jejich okolí.

Jak ale dosáhnout toho, aby na ně slyšela i obec a zastupitelé ?

Už zbývá jenom maličkost.

Na začátku jsme naznačovali, že  podobnost mezi pojmy lumík[20] a LUMA není jenom zvuková. Učené knihy praví, že lumíci se periodicky přemnožují a v obrovských skupinách podnikají sezonní migraci na malé vzdálenosti. Zrovna jako u nás. LUMA se tu taky přemnožila a migruje na jeden pozemek za druhým[21]. Pak už to srovnání začíná pokulhávat. Malý čenich, hustou srst a krátký ocásek nejspíš LUMA nemá. O plachosti nemůže být řeč. Černý pruh přes střed hřbetu by jí ale rozhodně slušel.

Obyvatelé Prahy 5 vědí, že kdyby byl pod tímto textem podepsán starosta Prahy 5,  tak by na tomto místě četli slova S úctou.

Jenže ruku na srdce, spatřili jste v této historii nějakou úctu ?

Úctu ke zdravému rozumu, úctu k lidem, k dětem, k někomu nebo něčemu ?

 

Sdružení pro ochranu příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku v Praze 5

Mikšovského 818/13 

158 00 Praha 5           

[1] Zákon 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

[2] Usnesení ZMČ P5 10/5/2003 z 13.11.2003.

[3] Návrh byl podán 23.1.2006.

[4] Viz čj. OUR.Koš.p.1479/112-112/06-Za-UR z 19.4.2006.

[5] Viz čj. S-MHMP 238719/2006/OST/Če z 12.9.2006.

[6] Viz Přílohy k Územně analytickým podkladům hlavního města Prahy, kraj 2007, , kap.11 Výstavba domů a bytů.

[7] ÚP = Územní plán.

[8] Na Praze 5 vedena jako změna „Z 13/07 HOŠKOVA", č.parc. 1479/112 k.ú. Košíře. Ve vlně 07 změn ÚP pod číslem Z 1822/07. Pořizování jejího návrhu bylo rozhodnutím ZHMP 24.1.2008 přerušeno.

[9] KŽP (Komise pro žívotní prostředí) 23.8.2005, KVV (Komise výchovy a vzdělávání) 16.1.2006  a KÚR  (Komise pro územní rozvoj) 4.8.2005.

[10] Projednáno v RMČ P5 7.2.2006.

[11] Schváleno ZMČ P5 16.2.2006.

[12] Viz http://www.skaloud.net/index.php3?act=rozvoj_obvodu&display=180&offset=10

[13] Viz Územní rozhodnutí k Domu pro seniory z 7.1.2008 (č.j OUR.Koš.p.1479/112 -1623/06 - Če/UR). Při pozorném čtení tohoto dokumentu lze snadno zjistit, že i „přijaté“ námitky jsou v podstatě zamítnuty, jenom se stavebnímu úřadu podařilo nalézt způsob, jak zamítnutí podat jako vyhovění.

[14] Viz Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby Dům pro seniory Malvazinky v Praze 5 z 15.1.2008.

[15] Viz č.j.OUR.Koš.p.1479/111-1230/07-Če-UR.

[16] Viz usnesení RMČ P5 17/560/2007 z 26.4.2007.

[17] Viz usneseni RMČ P5 1474/RMČ/2007 z 13.11.2007.

[18] Viz usneseni RMČ P5 1335/RMČ/2007 z 16.10.2007.

<a title="&

Autor: Sdružení pro ochranu příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku v Praze 5   |   Sekce: Jančík a jeho parta   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články


Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvek


Očekáváte zlepšení života v Praze 5 v následujícím volebním období?

28% (56)

5% (10)

20% (39)

46% (90)
Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

KAUZA 5 - občanský zpravodaj Prahy 5